ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

В За училището/Училищно настоятелство/е 

 информацията за състава на обществения съвет, за неговите заседания и решенията, които взема.

Правилник за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата