ОБЯВА

ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

Във връзка с изпълнение на НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, 89. ОУ,  обявява процедура за подбор за длъжността „образователен медиатор“, 2 бр.,  на пълно работно време – 8 часа, размер на основното месечно възнаграждение: пълният размер на минималната работна заплата. Заплащането е за сметка на НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.

Процедурата се извършва в два етапа:

 1. По документи – срок за подаване от кандидатите – до 12.07.2022 год. 
 2. Чрез събеседване с одобрените кандидати– на 14.07.2022 г. от 9:00 ч. до 15 ч.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование: първи етап на средно образование/средно образование /висше образование
 2. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
 3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 4. Необходими лични качества:

– лоялност към институцията;

– дискретност;

– умения за работа в екип;

– умения за общуване;

– способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

– умения за мотивация;

– умения за управление на конфликти;

– способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

– умения за разпределяне на времето.

 1. Професионален опит: не се изисква
 2. Допълнителна квалификация/обучение:

–   компютърна грамотност

 1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

III. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Общи:

1.1   Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.

1.2    Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците

 1. Продължителност на осигурената заетост:

Одобрените кандидати, за заемане на длъжността „Образователен медиатор“  сключват трудов договор с директора на училището на пълен работен ден, съгласно приложение към писмо с изх. № РУО1-25246/30.06.2022 на РУО София – град. Трудовият договор се сключва за срок до 31.12.2022 г.

Трудовите възнаграждения на назначените служители се финансират изцяло от утвърдения бюджет на Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР.

Необходими документи за участие в подбора:

 1. Заявление
 2. Автобиография
 3. Копие на документи за завършено образование
 4. Копие от трудова книжка

Документите се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа или на електронната поща на училището.