УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

89 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «Д –р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ»

град София, район „Искър“

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
                                                                                (Тотка Цветанова) 
                         

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за V. б клас

                                                                      

 

Учебна година                              2016/2017

Форма на обучение:                        дневна

Организация на учебния ден: целодневна – Вариант 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол №11 /01.09.2016г. и е утвърден със заповед на директора № 306 / 01.09.2016г.

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

V б клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170

 

Чужд език - ………

3,5

119

 

Математика

4

136

 

Информационни технологии

1

34

 

История и цивилизация

2

68

 

География и икономика

1,5

51

 

Човекът и природата

2,5

85

 

Музика

2

68

 

Изобразително изкуство

2

68

 

Технологии и предприемачество

1,5

51

 

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

 

Общо за раздел А

27,5

935

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

 

1. Български език и литература

1

34

2. Математика

1

34

3. Английски език

0,5

17

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

 

 

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

 

 1. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: спортна гимнастика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111./15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

                     

89 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «Д –р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ»

                  град София, район „Искър“

 

 

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                                                (Тотка Цветанова)

                                                  

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за V. а клас

                                                                      

 

 

 

Учебна година                              2016/2017

Форма на обучение:                        дневна

Организация на учебния ден: целодневна – Вариант I

  

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 01.09.2016г. и е утвърден със заповед на директора № 305 / 01.09.2016 г.

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

V а клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170

 

Чужд език - ………

3,5

119

 

Математика

4

136

 

Информационни технологии

1

34

 

История и цивилизация

2

68

 

География и икономика

1,5

51

 

Човекът и природата

2,5

85

 

Музика

2

68

 

Изобразително изкуство

2

68

 

Технологии и предприемачество

1,5

51

 

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

 

Общо за раздел А

27,5

935

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

 

1. Български език и литература

1

34

2. Математика

1

34

3. Английски език

0,5

17

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

 

 

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020

 

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

 

 1. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: спортна гимнастика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111./15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

89 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «Д –р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ»

 град София, район „Искър

 

 

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                                                  (Тотка Цветанова)

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за I. а клас

                                                                      

 

 

 

Учебна година                        2016/ 2017

Форма на обучение:                  дневна

Организация на учебния ден:    целодневна – Вариант I

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 01.09.2016г., и е утвърден със заповед на директора № 304 / 01.09.2016

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

І а клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

 

Математика

4

128

 

Околен свят

1

32

 

Музика

2

64

 

Изобразително изкуство

2

64

 

Технологии и предприемачество

1

32

 

Физическо възпитание и спорт

2

64

 

Общо за раздел А

19

608

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

 

1. Български език и литература

1

32

2. Математика

1

32

3. Английски език

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

22

704

 

 

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

 

 1. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: спортна гимнастика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РДО9 -1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

 1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

89 основно училище „Д –р Христо Стамболски“, район „Искър“

 

Утвърждавам:

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/

СЪГЛАСУВАЛ:

Старши експерт

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

София, 2016 година

                                                                 

 

 

 

 

 

Директор:……………….

                                                                             /Т. Цветанова/

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

IV ГРУПА 6-7 ГОДИШНИ

 

Образователно направление

Минимален брой педагогически ситуации

 

 

1.      Български език и литература

3

2.      Математика

3

3.      Околен свят

2

4.      Изобразително изкуство

2

5.      Музика

2

6.      Физическа култура

3

7.      Конструиране и технологии

2

8.      Игрова култура                         

3

9.      Свободни ситуации

 

10

                            Общ брой:

30

 

 

 

  Забележка:

 1. Учебната година започва на 15 септември и приключва на 31 май. Броят на учебните седмици е 32 учебни, без ваканциите.
 2. Продължителността на педагогическите ситуации е 30 минути.
 3. В подготвителна група се работи съгласно изискванията на Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за държавен образователен стандарт за предучилищно образование.
 4. При целодневна организация на учебния ден, с решение на педагогическия съвет, минималният брой педагогически ситуации може да бъде увеличен до пет, а при полудневна организация на учебния ден – до две педагогически ситуации.

 

 

     Учебният план е приет на заседание на ПС с протокол №11 от 01.09.2016г. и е утвърден със заповед на директора №303/01.09.2016 г.