ПРАВИЛНИЦИ

89 основно училище “Д-р Христо Стамболски”

гр.София  - район “Искър”

 

Правилник за вътрешния ред

 

 1. Учениците са длъжни да идват на училище в 7.45 часа
  / 15 минути преди започване на първия учебен час /.
 2. При влизане в училище, всеки ученик показва личната си карта и бележник на охранителя от фирма БОДУ-СОД, който осъществява пропусквателния режим.
 3. Влизането на учениците в училище става организирано по класове с учителя, при когото имат първи час /при благоприятни метеорологични условия/, а излизането – с учителя, който е имал последен час с тях.
 4. Учениците са длъжни да посрещат учителя в клас със ставане на крака.
 5. Продължителността на учебните часове е както следва:

I-ви клас                                 -35 мин.

II-ри, ІІІ-ти и ІV-ти клас        -45 мин.

V-ти до VІІІ-ми клас           -45 мин. / или 40 мин. при разрешение на РИ на МОН /

6.Закъснелите ученици получават:

а/ при първи час – до 15 мин. /1/3 отсъствие/;

б/ при първи час – повече от 15 мин. и за всички останали часове по едно /1/ неизвинено отсъствие.

7.След 5, 10 и 15 неизвинени отсъствия класният ръководител уведомява писмено родителите, а за учениците се прилагат чл.137 и чл.139 от ППЗНП.

8.Ученик, отсъствал от учебни занятия по болест,представя на класния ръководител в срок от три /3/ дни медицинско свидетелство от личния лекар, заверено от медицинското лице в училище.

 1. Отсъствия по домашни причини се допускат само до четири /4/ дни за учебната година.
 2. Движението по коридорите и стълбите става съгласно установения ред, като се спазва необходимата дисциплина и етика. Строго се забранява тичането, викането и играта с топка в класните стаи и коридорите в сградата.
 3. Строго се забранява излизането на ученици от час и от училище, освен по здравословни причини.
 4. В класните стаи и сградата се спазва необходимата хигиена. Забранява се внасянето на семки, закуски и напитки в класните стаи и физкултурния салон.
 5. Учениците да пресичат улиците около училището внимателно и на определените места.
 6. Предвид дефицита на стъкла, стриктно да се опазват прозорците. Счупените стъкла се купуват и поставят от виновните.
 7. Всеки ученик има право:
 • Да изпълнява учебните си задължения;
 • Да участва по собствен избор в извънкласните дейности;
 • Да бъде изслушван по различни въпроси на училищния живот от учителите и училищното ръководство.;
 • Да участва при вземането на решения за прилагането на възпитателни средства в класа;
 • Да бъде стимулиран за високи постижения в учението и труда с морални и материални награди.
 1. Всеки ученик е длъжен:
 • Да посещава редовно учебните занятия и да спазва установения училищен ред;
 • Да се явява в училище винаги с подготвени уроци и домашни упражнения;
 • Да бъде винаги чист и спретнат;
 • Да посреща учителя в клас със ставане на крака;
 • Да проявява уважение към личността и труда на учителите и другите служители в училището и към съучениците си;
 • Да поддържа с подготовката и поведението си спокойна, творческа и емоционална атмосфера в класа и училището;
 • Да изпълнява съвестно дежурството в клас и в училището, както и на пропускателния режим;
 • Да се чувства отговорен пред училището за всяка своя постъпка;
 • Да опазва класната стая и училището, училищното имущество, материално-техническата база и уредите в сградата и училищния двор;
 • Ученикът носи отговорност за причинените от него материални щети. Ако повредата е направена умишлено, нанесените щети се заплащат и ученикът се наказва дисциплинарно;
 • -Да взема активно участие в общественополезния труд в училището;
 • Да се държи прилично както в училище, така и на улицата, на обществени места и в семейството си.

17.Строго се забранява на учениците да играят хазартни игри, да пушат и да употребяват наркотици и спиртни напитки в района на училището и по време на учебни мероприятия. Провинилите се ученици се отстраняват безкомпромисно от училището.

18.Ученик, който наруши установения училищен и обществен ред, се наказва по чл. 139 от ППЗНП с:

 • а/ забележка;     
 • б/извършване на дейности в полза на училището;
 • в/ предупреждение за преместване в друго училище;
 • г/ преместване в друго училище до края на учебната година;
 • д/ преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.
 1. Външни лица могат да влизат в училището, след като покажат документ за самоличност и бъдат вписани в книгата на охранителна фирма БОДУ-СОД.
 2. При установяване на нарушения в Правилника за вътрешния ред, дежурният учител е длъжен да уведоми ръководството, както и да впише забележката си в тетрадката на охранителя.

 

Настоящият правилник е приет на заседание на ПС на 12.09.2014г.

 

 

Директор :………………..

                   / Т. Цветанова /