ГРАФИЦИ

                             

 

  89 ОУ ,, Д-р Христо Стамболски ”

гр.София, р-н,, Искър”, ж.к.,, Дружба-1” ☎:979 08 38 ; 979 08 64

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

(начален етап)

2020/2021 учебна година

 

№ по ред

Клас

Учител

Ден

Час

1.

Ia

К. Чернева

сряда

13.00

2.

IIa

Л. Ангелова

четвъртък

12.15

3.

IIIa

 

Д. Нанева

сряда

12.15

4.

 

IVa

 

А. Троскова

сряда

13.50

                       

 

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

2020/2021 учебна година

 

№ по ред

Предмет

Учител

Ден

Час

1.

Български език и литература

С. Денчева

сряда

13.10

2.

Английски език

 

Е. Александрова

понеделник

13.10

3.

Математика

 

Й. Стоянова

сряда

13.30

4.

 

 

Информационни технологии

С. Реджебова

сряда

13.30

6.

История и цивилизации

Ж. Кирязова

сряда

14.00

7.

География и икономика

Ж. Кирязова

сряда

14.00

8.

Биология и здравно образование

В. Васева

понеделник

13.10

9.

 Физика и астрономия

В. Васева

понеделник

13.10

10.

 Химия и опазване на околната среда

В. Васева

понеделник

13.10

 

11.

Човекът и природата

      В. Васева

сряда

14.30

12.

  Музика

 

Д. Зерву

понеделник

13.10

13.

 Технологии и  предприемачество

Св. Табаков

четвъртък

14.00

14.

 Изобразително  изкуство

Д. Зерву

понеделник

13.10

15.

 Физическо възпитание и спорт

Цв. Антимова

четвъртък

13.10

 

 

 

 

График на класните ръководители
за работа с родителите
учебна 2020/2021 година

 (начален етап)

                                                                     

 

паралелки

кл. р-л

 час

ден

Iа

К. Чернева

11.35ч. – 12.15ч.

четвъртък

IIб

Л. Ангелова

11.35ч. – 12.15ч.

понеделник

IIIа

Д. Нанева

11.35ч. – 12.15ч.

петък

IVа

А. Троскова

11.35ч. – 12.15ч.

петък

График на класните ръководители
за работа с родителите
учебна 2020/2021 година

        (прогимназиален етап)

 

                                                                                

 

 

паралелки

кл. р-л

ден / час

място

Vа

Е. Георгиев

петък - 13.00ч.

кабинет №04

Vб

Т. Трендафилов

четвъртък-13.10ч.

кабинет № 15

VIа

С. Денчева

понеделник- 13.10ч.

кабинет №25

VIIа

Ц. Антимова

сряда – 14.30ч.

кабинет №26

           


     

                                      

  89 ОУ ,, Д-р Христо Стамболски ”

гр.София, р-н,, Искър”, ж.к.,, Дружба-1” ☎:979 08 38 ; 979 08 64

ГРАФИК

за контролни и класни работи

през първия учебен срок на учебната 2019/2020 година

 

          

Учебни предмети

 

 

Клас/

паралелка

Месец

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Матемстика

 

Va

Va

Vб

Vб

VIa

VIa

VIIа

VIIа

Контролни работи

Септември

 

27.09.19г.

 

27.09.19г.

 

27.09.19г.

 

 

Октомври

2.10.19г.

18.10.18г.

2.10.19г.

18.10.18г.

3.10.19г.

 

3.10.19г.

1.10.19г.

25.10.19г.

Ноември

13.11.19г.

 

13.11.19г.

 

14.11.19г.

7.11.19г.

14.11.19г.

 

Декември

11.12.19г.

18.12.19г.

11.12.19г.

18.12.19г.

12.12.19г.

2.12.19г.

12.12.19г.

2.12.19г.

Януари

8.01.20г.

 

8.01.20г.

 

16.01.20г.

31.01.20г.

16.01.20г.

 

Класни работи

 

22.01.20г.

15.01.20г.

22.01.20г.

15.01.20г

16.01.20г.

10.01.20г.

9.01.20г.

17.01.20г.

                                                         

 

Учебни предмети

 

 

Клас/

паралелка

Месец

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

 

Va

Vб

VIа

VIIа

Контролни работи

Септември

26.09.19г.

26.09.19г.

24.09.19г.

26.09.19г.

Октомври

14.10.19г.

14.10.19г.

24.10.19г.

28.10.19г.

Ноември

14.11.19г.

14.11.19г.

26.11.19г.

28.11.19г.

Декември

16.12.19г.

16.12.19г.

13.12.19г.

18.12.19г.

Януари

20.01.20г.

20.01.20г.

21.01.20г.

23.01.20г.

Класни работи

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                 

Учебни предмети

 

 

Клас/

паралелка

Месец

История и цивилизации

История и цивилизации

История и цивилизации

История и цивилизации

География и икономика

География и икономика

География и икономика

География и икономика

 

Vа

Vб

VIа

VIIа

Vа

Vб

VIа

VIIа

Контролни работи

Септември

27.09.19г.

27.09.19г.

30.09.19г.

24.09.19г.

25.09.19г.

25.09.19г.

25.09.19г.

25.09.19г.

Октомври

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноември

 

 

 

 

 

 

 

 

Декември

06.12.19г.

06.12.19г.

17.12.10г.

03.12.19г.

09.12.19г.

09.12.19г.

18.12.19г.

17.12.19г.

Януари

31.01.20г.

31.01.20г.

28.01.20г.

 

13.01.20г.

13.01.20г.

 

 

Класни работи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни предмети

 

 

Клас/

паралелка

Месец

Човекът и природата

Човекът и природата

Човекът и природата

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

 

Vа

Vб

VIа

VIIа

VIIа

VIIа

Контролни работи

Септември

25.09.19г.

25.09.19г.

19.09.19г.

20.09.19г.

 

24.09.19г.

Октомври

 

 

 

25.10.19г.

07.10.19г.

 

Ноември

 

 

21.11.19г.

 

25.11.19г.

 

Декември

17.12.19г.

17.12.19г..

 

 

 

 

Януари

 

 

29.01.20г.

29.01.20г.

24.01.20г.

28.01.20г.

Класни работи

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ГРАФИК

за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици,

 включени в целодневна организация на учебния ден

първи  учебен срок, учебна 2019/2020 година

Ден от седмицата

Учител/и

Учебен предмет/и, по които се провеждат консултациите

 

Час на провеждане

 

Място на провеждане

Понеделник

Ж. Кирязова

История и цивилизации

География и икономика

13 30

Кабинет №27

Й. Стоянова

Математика

13 05

Кабинет №26

Вторник

Цв. Антимова

Физическо възпитание и спорт

13 30

Физкултурен салон

Сряда

Р. Недева

Английски език

13 05

Кабинет №24

С. Денчева

Български език и литература

14 00

Кабинет № 25

Четвъртък

С. Реджебова

Информационни технологии

13 05

Кабинет № 36

Петък

В. Васева

Биология, Човекът и природата

13 05

Кабинет №11

В. Васева

Физика и астрономия, Химия и ООС

13 50

Кабинет №11

Д. Зерву

Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

13 05

Кабинет №37

 

 

 

       

ГРАФИК

за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

през първия учебен срок, 2019/2020 учебна година

(прогимназиален етап)

 

 

Клас/Паралелка

Класен ръководител

Време на провеждане

 

Място на провеждане

Va

С. Денчева

Четвъртък – 13.10 ч.

Кабинет №25

Vб

Ем. Георгиев

Сряда – 12.00 ч.

Кабинет №04

VIа

Цв. Антимова

Вторник – 08.50 ч.

Кабинет №26

VIIа

Ж. Кирязова

Сряда – 14.00 ч.

Кабинет № 27