Родителска среща

  • 26/08/2015 14:01
  • 0
Родителска среща за учебната 2018/2019 г.
1

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:

Месец октомври /03.10.2018г./    Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния ред и Училищния учебен план. Избор на родителски активи по класове.

Беседа: Безопасно на училище и на пътя.Заедно да опазим живота и здравето на децата ни.

Месец декември /05.12.2018г./ Готовност на учениците за приключване на I учебен срок.

Консултации по предмети

Беседа: Възпитанието – задача и на обществото.

Месец март /13.03.2019г./ Проблеми с успеха и дисциплината на учениците. Консултации по предмети.Текущи задачи.

Беседа: Взаимодействие при решаване на конфликти в училище

Месец май /08.05.2019г./ Проблеми с успеха и дисциплината на учениците. Готовност на учениците от IV и VII клас за НВО. Запознаване на родителите на учениците от VII и VIII клас  с Наредба №11 за прием на учениците след  VII и VIII клас.

Беседа: Професия и кариера

Това е описанието на новината. То може да бъде с произволна дължина. Може да съдържа текст и снимки. За всяка новина могат да се добавят до 5 снимки.